Wee, wee: giftig gedrag

Hoeveel hebben jij en ik gemeen met farizeeërs? Moet het zo zijn?

Dienst ,, , Evangelische Vrije Kerk gemeente Leichlingen

automatisch vertaald

Inleiding

De kersttijd, Advent, begint nu en het thema dat me vorige week opviel toen ik de Bijbel las, past misschien niet echt in deze tijd.

Of misschien wel.

Tijdens de kerstdagen ontmoeten we steeds meer verschillende familieleden en soms is dat niet zonder spanning. En misschien helpt een overdenking van de Bijbeltekst van vandaag om de zaken in sommige situaties wat minder gespannen te maken. Misschien heb je daar geen problemen mee.

De Bijbeltekst is Matteüs 23, waar Jezus de Farizeeën massaal bekritiseert, de zogenaamde weeënkreten. Eigenlijk gaat de tekst over giftig gedrag en daar wil ik met u over nadenken.

Ik wilde aan het begin een definitie van toxisch gedrag voorlezen, maar er bestaat geen Wikipedia-artikel over.

Je kent het woord "giftig", denk ik. Het betekent "giftig" of "schadelijk" en komt waarschijnlijk uit het oud-Grieks. "tò tóxon" betekent zoiets als "de boog", die de Griekse strijders als wapen gebruikten. "Toxikòn phármakon" was dan het gif waarin de krijgers de pijlpunten doopten.

En dat kan best een treffend beeld zijn, want giftig gedrag kan je raken als een vergiftigde pijl.

Maar het grootste probleem met giftig gedrag is dat het meestal in de ander wordt gezien. Ik wil deze weeënkreten vandaag met u doornemen, want Jezus gaat uitvoerig in op dit giftige gedrag van de Farizeeën.

De term "gedrag" moet iets ruimer worden opgevat; men zou hier het nieuwe Duitse woord "mindset" kunnen gebruiken, d.w.z. de fundamentele manier van denken en handelen in iemands leven. Misschien past de term "mentaliteit" ook wel.

Wat te doen

Ik begin met Mattheüs 23:1-4; NL

1 Toen zei Jezus tegen de menigte en tegen zijn leerlingen: 2 "De schriftgeleerden en Farizeeën zitten op de stoel van Mozes als uitleggers van de Schriften. 3 Houd u daarom aan wat zij u zeggen, maar volg hun voorbeeld niet. Want ze handelen niet naar wat ze je leren. 4 Ze knevelen je met onvervulbare religieuze eisen en doen niet het minste om je last te verlichten.

Ik vind dat een nogal flagrante uitspraak: "Blijf bij wat ze zeggen, maar volg hun voorbeeld niet."

Misschien komt ook hier het spreekwoord "preek water, drink wijn" in gedachten.

Het is niet ongewoon dat we anderen harder beoordelen dan ons eigen gedrag. Een soortgelijke verklaring vinden we in Mattheüs 7:3; NL

Waarom ben je boos over een splinter in het oog van je buurman, terwijl je zelf een balk in je oog hebt?

Het lastige is dat je meestal denkt dat je geen balk in je oog hebt omdat je hem niet ziet.

Wat helpt om dit giftige gedrag te veranderen is te beseffen dat we maar weinig weten. In 1 Korintiërs 13:9 zegt de vertaling van Luther zo mooi: "Gebruikerskennis is fragmentarisch.

We weten weinig en de balk in het oog symboliseert het vele dat we niet weten.

Nu vinden we hier meer giftig gedrag: "doe niet het minste om uw lasten te verlichten." Dit lijkt mij een zeer interpretatieve vertaling, want andere vertalingen zeggen dat zij er niet aan denken deze lasten ook maar met een vinger aan te raken.

Maar het giftige gedrag is duidelijk. De andere heeft druk nodig, absoluut!

Misschien een voorbeeld uit de politiek: Ik weet niet of je deze discussie over het inkomen van de burger hebt gevolgd. De CDU hechtte van meet af aan veel belang aan de mogelijkheid van sancties. De regering wilde een vertrouwensperiode van zes maanden, die nu ongedaan is gemaakt. Ik kan het besluit zelf niet beoordelen, maar ik vind het opmerkelijk dat sommige parlementsleden sociale uitkeringsgerechtigden principieel wantrouwen, maar voor zichzelf, naast hun salaris, tamelijk aardige forfaitaire uitkeringen claimen, waarvoor deels niets bewezen hoeft te worden. Er is een eenmalig forfaitair bedrag van 12.000 euro voor kantoorapparatuur en er is ook een maandelijks forfaitair bedrag van vier en een half duizend euro, dat parlementsleden zonder enig bewijs mogen uitgeven. Er zijn andere vergoedingen, waarvan sommige bewijzen vereisen, maar ik vind deze bedragen nogal bot en vraag dan om sancties, controle en druk.

Daarom adviseer ik grote voorzichtigheid wanneer mensen druk voor anderen eisen.

Ik merkte een ander giftig gedrag op in deze passage. Jezus zegt: "Hou je aan wat ze zeggen".

We hebben vaak de neiging niet te luisteren naar mensen die zich als eikels gedragen, ook al zeggen ze op sommige punten misschien het juiste.

Ik denk dat men zelfs bij uitspraken van zulke mensen hen moet benaderen met de houding: "Toets alles en bewaar wat goed is."

Natuurlijk is dat heel moeilijk, dat wil je niet, maar het is een teken van volwassen denken als je uitspraken rationeel beoordeelt.

Een kwestie van status

Laten we overgaan naar het volgende gedeelte (vers 5-12):

5 Alles wat ze doen, doen ze alleen uiterlijk. Ze dragen extra grote gebedsriemen om hun armen, en ze hebben extra lange franjes aan hun gewaden. 6 En hoe graag zitten zij aan het hoofd van de tafel op de ereplaats bij banketten en op de beste plaatsen in de synagoge! 7 Ze genieten van de aandacht die ze op straat krijgen. Ze vinden het vooral leuk om als 'Rabbi' te worden aangesproken. 8 Laat je nooit door iemand 'Rabbi' noemen. Jullie hebben maar één meester, en jullie zijn allemaal gelijk, als broers en zussen. 9 En noem niemand 'vader' hier op aarde, want alleen God in de hemel is jullie geestelijke vader. 10 En laat niemand u 'leraar' noemen, want er is maar één leraar, en dat is de Christus. 11 De grootste onder u moet anderen dienen. 12 Maar wie zich boven anderen stelt, zal nederig worden, en wie nederig is, zal verheven worden.

Applaus en erkenning als drijfveer voor welk gedrag dan ook is zeker giftig.

Het is prima om erkenning en applaus te krijgen, maar als dat het centrale motief voor actie is, dan wordt het slecht. Dan maak je belangrijkere dingen daaraan ondergeschikt. Misschien begin je mensen te vertellen wat ze willen horen om applaus te blijven krijgen, misschien begin je plannen te smeden om op de voorgrond te blijven bij anderen.

Ik denk dat het rationeel gezien voor iedereen duidelijk is dat dergelijk gedrag ongezond is.

Maar laten we wat ruimer denken. Het begint met:

"Alles wat ze doen, doen ze alleen uiterlijk."

De zin "Wat zullen de mensen denken!" kwam in me op. Dat gaat verder dan applaus en erkenning.

Hoeveel ruimte geef jij in je leven aan deze zin: "Wat zullen de mensen wel niet denken!"? Op welk punt wordt het giftig?

Wat ik vaak heb gehoord is dat er onder vrije kerkleden angst bestaat om voor een sekte te worden aangezien. Daarom is het heel belangrijk om bij alle oecumenische activiteiten betrokken te zijn. "Wat moeten de mensen wel niet denken!"

U kunt natuurlijk deelnemen aan oecumenische activiteiten als u die zinvol vindt.

Hoe is het om bijvoorbeeld een standpunt in te nemen over bepaalde sociale kwesties? Bijvoorbeeld, abortus? Natuurlijk is het belangrijk dat er hulp beschikbaar is, er zijn speciale gevallen wanneer het leven van de moeder in gevaar is, enz. Abortus is verkeerd. "Maar wat moeten de mensen wel niet denken!"

Natuurlijk gaat het er niet om mensen neer te zetten, de toon maakt de muziek, vriendelijk van taal, gezaghebbend van inhoud, maar de vraag blijft: "Wat moeten de mensen wel niet denken!". Wanneer wordt het giftig?


Laten we teruggaan naar de erkenning. Noem niemand je meester, je vader, je leraar. Dat is natuurlijk een wat vreemd uitziende tekst. Natuurlijk, als ik een leerling was, zou ik mijn meester mijn meester noemen, en ik noem mijn vader ook vader, en ik had in mijn schooltijd ook te maken met mensen die ik nu nog steeds leraren zou noemen.

Ik weet niet wie deze tekst tot op het laatste woord vertaalt. Ik kende ooit een Jehova's Getuige die door zijn jonge zoon bij zijn voornaam werd genoemd. Ik heb hem echter nooit gevraagd of dit verband hield met deze bijbelpassage, ik nam het gewoon aan.

Mijn kinderen noemen me ook vader, wat ik nu niet erg vind.

Ik denk dat het gaat om het gebruik van deze termen in de context van heerschappij en superioriteit zoals de Farizeeën die begrepen en beleefden. V.11 zegt dat de grootste onder hen de anderen moet dienen.

Jezus introduceert hier het perspectief: Wat komt de ander ten goede? Uiteindelijk betekent dienen doen wat de ander ten goede komt.

En zonder dit perspectief op wat de ander ten goede komt, worden overheersing en superioriteit giftig. In sommige gevallen is het moeilijk om het eens te worden over wat de ander ten goede komt, en dat maakt het natuurlijk moeilijk.

De andere mening

Laten we overgaan tot de volgende verzen (vers 13-15):

13-14 Jullie schriftgeleerden en Farizeeën zullen veel lijden. Jullie hypocrieten! Want als je anderen niet binnenlaat in het koninkrijk der hemelen, zul je zelf ook niet binnengelaten worden. 15 Ja, jullie schriftgeleerden en Farizeeën zullen slechte dingen overkomen. Jullie reizen over land en zee om een man te bekeren, en dan maken jullie van hem een zoon van de hel die twee keer zo slecht is als jullie zelf.

Zoals je hier duidelijk kunt zien, kon Jezus Christus ook boos zijn. Hij stond tegenover de mensen en was live getuige van wat hun gedrag veroorzaakte.

Ik wil het wat emotielozer bekijken, want ik heb nu niemand direct voor me.

Het Evangelie was in het begin al lastig. Je hoeft niet alles goed te doen, je kunt je schuld bij God brengen en voor jezelf aanvaarden dat je schuldig bent en vrij worden door Jezus Christus.

Dit is natuurlijk vervelend voor mensen die precies willen bepalen wat men wel en niet moet doen.

Dit geldt ook meer in het algemeen: wanneer mensen die zich aan veel regels houden, boos worden op mensen die vrijer leven met weinig regels, is dat giftig gedrag.

Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat regels in principe goed zijn. Maar je moet je houden aan de regels die je zelf verstandig en nuttig vindt.

Als je je er alleen aan houdt omdat anderen zich eraan houden, dan kom je al snel op dit spoor: Als ik me eraan houd, dan moet de ander zich er ook aan houden! Dit creëert een zekere afgunst van regels en dat is zeker giftig.

Verder gaat de tekst ook over wie bepaalt wat de waarheid is. En het gaat er ook om dat anderen deze waarheid zonder voorbehoud moeten aanvaarden.

Ik ben ervan overtuigd dat wij als christenen één waarheid hebben, het evangelie, dat redelijk goed is samengevat in de geloofsbelijdenis van de apostelen. Persoonlijk mis ik nog steeds de waarheid van de Bijbel daarin, maar verder denk ik dat dit de waarheid is waar alle christenen het over eens kunnen en moeten zijn.

Alles daarbuiten: hoe brengen we het in de praktijk, welke regels vinden we goed voor ons dagelijks leven, hoe leven we ons geloof op een heel praktische manier? Daar moeten we mee worstelen, met onze beperkte kennis en beperkte kennis. We zijn onderweg met onze onvolkomenheden, we dwalen vaak, we begrijpen de Bijbel soms verkeerd, maar we vertrouwen op Jezus Christus.

Als we arrogant worden en denken dat we altijd alles precies weten, wordt dat ook giftig.

Een verkeerde houding leidt tot verkeerd onderwijs

Laten we overgaan naar het volgende gedeelte (vers 16-22):

16 Jullie blinde leiders! Slechte dingen zullen je overkomen! U beweert dat het geen zin heeft om te zweren "bij de tempel van God" - zo'n eed kan rustig verbroken worden. En in dezelfde adem beweer je dat je je aan het goud in de tempel moet houden. 17 Jullie koppige dwazen! Wat is belangrijker, het goud of de tempel, waardoor het goud heilig wordt? 18 U zegt dat een eed 'bij het altaar' verbroken kan worden, maar een eed 'bij de offers op het altaar' is bindend! 19 Jullie zijn blind! Wat is belangrijker, het offer op het altaar of het altaar dat het offer heilig maakt? 20 Als je zweert 'bij het altaar', dan zweer je bij het altaar en alles wat erop staat. 21 En als jullie bij de tempel zweren, zweren jullie bij de tempel en bij God die in de tempel woont. 22 En als je bij de hemel zweert, zweer je bij de troon van God en bij God zelf die op die troon zit.

Ik wil hier niet in detail treden, maar één basisregel wordt duidelijk:

Als je denkt dat je de waarheid hebt, dan zul je uiteindelijk domme dingen zeggen.

Dat moet nu genoeg zijn voor deze sectie.

Wat is essentieel?

V. 23.24

23 Er zullen slechte dingen gebeuren met jullie schriftgeleerden en Farizeeën. Jullie hypocrieten! U let erop dat u zelfs het kleinste deel van uw inkomen tiendeert, maar u bekommert zich niet om de werkelijk belangrijke dingen van de wet, zoals rechtvaardigheid, barmhartigheid en geloof. Je moet tienden geven, zeker, maar je mag de veel belangrijkere dingen hierboven niet verwaarlozen. 24 Jullie blinde leiders! Je zeeft je water zodat je niet per ongeluk een mug inslikt, en dan slik je een kameel in!

Dat is een spannende vraag: wat is essentieel en wat niet?

Zo brachten de Farizeeën, wanneer zij voor hun maaltijd een specerij als peterselie namen, een tiende daarvan naar de tempel. Dat was een enorme uitgave en wie had er baat bij om een paar kruimels peterselie in de tempel te brengen.

Gerechtigheid, barmhartigheid en geloof, daar gaat het om. Als je dat weglaat, wordt eigenlijk al het gedrag giftig. Tiende is natuurlijk prima, maar deze kleingeestigheid zonder de juiste instelling is hoe dan ook giftig.

Binnen en buiten

V. 25-28

25 Er zullen slechte dingen gebeuren met jullie schriftgeleerden en Farizeeën. Jullie hypocrieten! Voorzichtig zorg je ervoor dat je kopjes en borden aan de buitenkant schoon zijn, maar van binnen ben je tot op het bot verrot - vol slechte wil en onmatigheid! 26 Jullie blinde Farizeeën! Was eerst de binnenkant van het kopje; dan wordt de buitenkant vanzelf schoon. 27 Jullie schriftgeleerden en Farizeeën zullen het slecht hebben. Jullie hypocrieten! Jullie zijn als witgekalkte graven - met een schone, nette buitenkant, maar van binnen vol botten en vuil. 28 Jullie doen je voor als rechtvaardige mensen, maar jullie harten zijn vol huichelarij en verachting van de wet.

Het probleem hier is duidelijk het gebrek aan zelfreflectie. Ik ben goed en daar is geen probleem mee, dat dachten ze van zichzelf. Maar Jezus kijkt dieper en onthult hier de werkelijkheid.

Je moet bereid zijn af en toe na te denken over je eigen houding en gedrag, je fouten aan God voorleggen en klaar zijn voor verandering, anders heb je hier weer een bron van giftig gedrag in je leven.

Nou, ik heb nooit...

Laten we overgaan tot de laatste passage die we vandaag behandelen (verzen 29-31):

29 Met jullie schriftgeleerden en Farizeeën zullen slechte dingen gebeuren. Jullie hypocrieten! Jullie bouwen graven voor de profeten die door jullie voorouders zijn vermoord en versieren de graven van de godvruchtige en rechtvaardige mensen die door jullie voorouders zijn vermoord. 30 En dan beweert u schaamteloos: "Wij zouden nooit hebben meegedaan toen zij de profeten vermoordden. 31 Zo bevestigen jullie zelf dat jullie de afstammelingen zijn van de profetenmoordenaars.

"Nou, ik zou nooit...", dat is giftig denken. Het is vergelijkbaar als je het gedrag van mensen in dictaturen hard beoordeelt. Van een afstand denkt iedereen dat het verzetsstrijders zijn.

Laten we ons bewust zijn van onze zwakheid, onze kwetsbaarheid en onze verleidelijkheid. Wij hebben Jezus Christus nodig met wie wij ons dagelijks leven aankunnen, met wie wij ons door moeilijke situaties heen kunnen slaan en tot wie wij altijd kunnen komen.

Samenvatting

Ik sluit af met een korte opsomming van de afzonderlijke punten: