Preek, Leichlingen,

Waarheid

Bijbelpassages

Exodus 34:6; Waarheid als teken van God.

Psalm 25, 10; Waarheid als kenmerk van Gods wegen.

Psalm 33:4; Gods woord en werk zijn recht in waarheid.

Psalm 119, 142; Gods wet is waarheid.

Psalm 119, 160; De som van Gods woord is waarheid.

1 Kor. 13, 6; Liefde verblijdt zich met de waarheid.Joh. 9,16; onenigheid tussen de Farizeeën vanwege de genezing van de blindgeborene.

Psalm 115, 1; Gods glorie voor zijn goedheid en waarheid

Jozua 24, 14; Waarheid als teken van dienstbaarheid

Psalm 26:3; Psalm 86:11; Leven in Gods waarheid.

Joh. 3, 21; Wie de waarheid doet, komt tot het licht.

Joh. 4, 23; De Vader aanbidden in Geest en in Waarheid.

Joh. 8, 32; Waarheid maakt vrij.

Joh. 8, 45; De waarheid wordt niet geloofd.

Gal. 4, 16; vijand omdat men de waarheid spreekt?

Joh. 6, 13; De geest der waarheid leidt naar de waarheid.

Joh. 17, 17; Heiliging door waarheid

Joh. 18, 38; "Wat is waarheid?"

2 Kor. 4, 2; Door openbaring van de waarheid aanbeveling voor het geweten van anderen.

Ef. 4, 15; De waarheid vasthouden in liefde, en zo naar Christus toegroeien.

Ef. 4, 25; Doe leugens weg, spreek de waarheid tegen elkaar...

Ef. 6, 14; lendenen omgord met waarheid (geestelijke wapenrusting).

1 Tim. 2, 4; Allen zullen gered worden en tot kennis van de waarheid komen.

2 Tim. 3, 7; Altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid komen.

2 Tim. 4, 4; fabels in plaats van waarheid.

1. Joh. 1, 8; Waarheid voor onszelf

1 Johannes 3:18; Liefhebben in daad en waarheidJoh. 1, 14; Jezus vol van genade en waarheid

Joh. 1, 17; genade en waarheid werd gegeven door Jezus

Joh. 14, 6; Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

Joh. 14, 7; Heilige Geest als Geest der Waarheid

Joh. 18, 37; Jezus' missie is te getuigen van de waarheid.

Handelingen 28, 23; De boodschap wordt waarheid genoemd.Wat is waarheid?

Waarom deze vraag?

Er zijn veel gebieden waar mensen nog steeds zeer geïnteresseerd zijn in deze vraag, bijvoorbeeld in de politiek.

Rond de Golfoorlog, bijvoorbeeld, kwam de vraag naar waarheid of leugen steeds weer terug:

Had Hoessein massavernietigingswapens? Zijn de VS daar alleen om economische redenen binnengevallen? Hebben de geheime diensten van de VS en Groot-Brittannië bewust gelogen om de oorlog publiekelijk voor te bereiden?

En het is nog steeds zo dat geloofwaardigheid belangrijk is voor een politicus. Als een politicus op een leugen wordt betrapt, kan dat er nog toe leiden dat hij zijn post moet opgeven en op de tweede rij moet plaatsnemen.
Sommige politici vermijden daarom om duidelijke uitspraken te doen, zodat dit niet gebeurt.

De kwestie van de waarheid is ook ongelooflijk belangrijk in wetenschap en onderzoek. Verkeerd gemanipuleerde onderzoeksresultaten kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

De beslissende factor hier is altijd: Wat is bewijsbaar?

En deze kwestie van bewijsbaarheid loopt meer en meer door alle gebieden van het leven.

In het verleden werden de wereldlijke en geestelijke autoriteiten grotendeels geloofd.

Als de heerser zei dat we oorlog gingen voeren, ging iedereen mee. Er werd weinig getwijfeld aan de zin van de oorlog. Het was zeker ook moeilijk om in dictatoriale regimes een eigen mening te hebben en te vertegenwoordigen.

Ook op geestelijk gebied: wat de priester zei was waar, daar bestond geen twijfel over, althans niet in geloofszaken. In sommige landen is dit nog steeds het geval. Ik heb dit 10 jaar geleden meegemaakt in Roemeense dorpen, waar het woord van de plaatselijke priester praktisch wet was.

Voor ons Duitsers culmineerde deze gehoorzaamheid aan het gezag in het Derde Rijk, waar een groot deel van de Duitsers echt in Hitler geloofde.

Ik denk dat we vanwege onze geschiedenis daarom bijzonder sceptisch zijn en geen bewijs willen zien totdat ons iets wordt verteld.

In wetenschap en politiek werkt het op de een of andere manier, maar hoe zit het als we het over God hebben?

Je kunt God niet bewijzen.

In dit vakgebied van geloof en religie is de kwestie van de waarheid sowieso erg impopulair geworden. De meeste mensen doen het waarschijnlijk zoals Pilatus, hier in gesprek met Jezus tijdens zijn bevalling: (Joh. 18, 37.38)

Pilatus zei tegen hem: "U bent dus een koning? Jezus antwoordde: "U zegt dat ik een koning ben. Om deze reden ben ik geboren, en om deze reden ben ik op de wereld gekomen, om van de waarheid te getuigen. Iedereen die van de waarheid is, hoort mijn stem .

Pilatus zei tegen hem: Wat is de waarheid? En toen hij dit gezegd had, ging hij weer naar de Joden en zei tegen hen: Ik vind geen enkele fout in hem; "

Pilatus vraagt "Wat is waarheid?" en wacht het antwoord niet af en gaat naar buiten.

Het is hetzelfde vandaag: Wat is waarheid? Iedereen zegt iets anders, niemand kan het weten. Ik wil je antwoord niet horen. Hebben ze niet allemaal gelijk?

Dus Pilatus was in dit opzicht een zeer modern persoon.
Hij dacht dat Jezus onschuldig was, misschien zelfs een goed mens, een rolmodel, zoals sommigen ook vandaag zeggen, maar hij was niet geïnteresseerd in wat Jezus de waarheid noemde.

Dat is toch ook heel modern?

In deze tijd van bewijsbaarheid gaat het meer om de vraag naar effectiviteit, ook op het gebied van geloof. Werkt het?

En op de een of andere manier is dat ook bij ons het geval.
Dus het is niet meer: Wat is de ware leer? maar: Hoe kan ik het zo maken dat ik God kan ervaren?
Wat heb ik aan de waarheid als ik die niet ervaar?

Of: Wat is het recept voor kerkgroei? Welke methoden werken?

Ik wil nieuwe ideeën niet afkraken. De kerk van Jezus, met haar manier om het Evangelie met de omringende wereld te delen, moet zich natuurlijk blijven ontwikkelen en in zekere zin met haar tijd meegaan.

Maar ik denk dat je de tendens ziet: niet meer: Wat is waar? maar: Wat werkt?

Maar deze vraag is ook heel oud.
Toen Jezus een blindgeborene genas, twistten de Farizeeën over hoe ze daarmee om moesten gaan (Joh. 9, 16):

"Toen zeiden sommigen van de Farizeeën: En anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er ontstond tweedracht onder hen."

De Farizeeën hadden in de loop van hun geschiedenis extra geboden rond de Bijbel verzonnen en waren ook nogal streng over de sabbat.
Genezing op de sabbat was in strijd met hun leer en daarom voor sommigen van hen verkeerd, eenvoudigweg.

Maar een genezing is in principe een goede zaak, dus sommige anderen dachten: het werkte, dus Jezus kan geen slecht mens zijn.

Welke visie is hier juist?

Men kan het zichzelf heel gemakkelijk maken en zeggen:
Zeker. Jezus' daden waren het bewijs dat Jezus van God komt, dat blijkt toch uit de genezing?

Maar er zijn ook gevallen waarin wij ons ondanks bewezen doeltreffendheid gedeisd houden.
Ik denk aan geestelijke genezing en behandeling, bijvoorbeeld van wratten.
Ik heb serieus ogende documentaties gezien dat dergelijke praktijken werkelijk sommige ziekten hebben genezen. Maar in dergelijke gevallen overtuigt de effectiviteit mij er niet noodzakelijkerwijs van dat dergelijke genezingen van God komen.
In zulke gevallen stellen we waarheid boven doeltreffendheid.

Met verschillende opvattingen over leerstellige kwesties tussen gemeenten of zelfs denominaties, is de kwestie van de waarheid uiterst impopulair geworden.
Ik sprak een paar maanden geleden met een oude - protestantse - oom van mij en hij kon niet geloven waarom de katholieke kerk zich nog steeds afscheidt van de protestantse kerken. Het ging over de katholieke kerk die de communie verbood op het oecumenisch kerkcongres in 2003.
Ik kon zijn verbijstering niet echt begrijpen. We hebben er een tijdje over gepraat.

Ik ben het niet eens met de leer van de katholieke kerk - ik vind ze op veel punten verkeerd - maar ik kan in principe begrijpen dat ze handelen volgens hun leer. In de ogen van de mainstream is dat misschien verwerpelijk, maar als je altijd de mainstream volgt, word je alleen maar willekeurig en nutteloos.

Het toepassen en beleven van fundamentele overtuigingen - ik gebruik het vieze woord "fundamenten" - is tegenwoordig zo impopulair geworden dat men alleen nog moet geloven in een bovennatuurlijke, seksloze energie om nergens aanstoot aan te nemen.

Zelfs in sommige zogenaamde christelijke kerken komt men in de problemen als men beweert dat Jezus de enige waarheid is, de enige weg naar God (Joh. 14, 6).

En als je dan zegt dat je gelooft dat de Bijbel waar is, dan is het afgelopen.

Maar laten we bij het onderwerp "waarheid en de Bijbel" blijven.Is de Bijbel waar?

Of moeten we eerder zeggen dat de Bijbel de waarheid bevat?

Je kunt het ook nog soepeler spoelen: De Bijbel bevat het goddelijke en het menselijke.

Ik ken meer van zulke zinnen: (lees met speciale nadruk)

Het gaat er niet om of de wonderen zo gebeurd zijn, want de auteurs hebben alleen figuurlijk het belang van Jezus willen benadrukken.
(Volgens mijn bevestiging kan men ook niet aannemen dat de wonderverhalen met Jezus echt zo gebeurd zijn).

De tegenstrijdigheden in de Bijbel zijn geen probleem omdat de auteurs niet beweerden exacte informatie door te geven.

De Bijbel heeft geen wetenschappelijke pretenties.

Etc. etc.

Ik heb ooit zulke uitspraken uit mijn geheugen gegraven.

Uiteindelijk betekenen al deze uitspraken dat de bijbelse auteurs het soms niet zo nauw namen met de waarheid.

Is dat zo?

Omdat wij de Bijbel als ons fundament beschouwen, speelt deze vraag voor ons al een belangrijke rol.

Wanneer de Bijbel spreekt over Gods Woord, zijn geboden en de boodschap van Jezus, spreekt hij vaak over waarheid:

Bijvoorbeeld in Psalm 119, die Gods Woord zelf als thema heeft:

V. 142;"Uw gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid, en uw wet is waarheid. "

V. 151;"U bent nabij, Yahweh, en al uw geboden zijn waarheid. "

V. 160;"De som van uw woord is waarheid, en al de gerechtigheid van uw recht duurt eeuwig. "

Uiteindelijk betekent het dat alles wat God zegt waar is.
Dit omvat geboden, beloften, profetieën, enz.
Alles is waar.

Jezus maakte ook altijd duidelijk dat wat hij predikte de waarheid was.
Dit werd ook duidelijk in het eerder genoemde gesprek met Pilatus (Joh. 18, 37):

Pilatus zei tegen hem: "U bent dus een koning? Jezus antwoordde: "U zegt dat ik een koning ben. Om deze reden ben ik geboren, en om deze reden ben ik op de wereld gekomen, om van de waarheid te getuigen. Iedereen die van de waarheid is, hoort mijn stem."

Of Joh. 1, 17.18;

"Want de wet is door Mozes gegeven; genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, heeft Hem bekend gemaakt."

Genade en waarheid zijn ons gegeven door Jezus.

En dit betekent de waarheid over God.

Maar is de hele Bijbel waar?

Ook Jezus zelf lijkt het Oude Testament als waar te beschouwen; er zijn tenminste geen aanwijzingen dat hij een van de incidenten die uit het Oude Testament zijn overgeleverd als onwaar of een verzonnen legende beschouwt.
Als hij iets citeert, beschouwt hij het altijd als waar.

Bijvoorbeeld Elia's voorziening voor een weduwe door middel van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van meel en olie (Luk. 4:25);

"Maar in waarheid zeg ik u, dat er in Israël in de dagen van Elia vele weduwen waren, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood over het gehele land kwam; en naar geen van hen werd Elia gezonden dan naar Sarepta in Sidonia, naar een vrouw, een weduwe ."

Het is duidelijk dat Jezus aanneemt dat dit incident echt gebeurd is.

Maar dit zijn vooralsnog beweringen. De kwestie van de bewijsbaarheid rijst opnieuw.

Als de Bijbel van zichzelf zegt dat het waar is, betekent dat niets.

Hoe zit het met de vele tegenstrijdigheden in de Bijbel?

Deze "tegenstrijdigheden" schijnen velen bezig te houden.
Als je in een zoekmachine "Bijbel, tegenstrijdigheden" intikt, verschijnen er talloze pagina's waar geprobeerd wordt tegenstrijdigheden op te lossen of waar tegenstrijdigheden worden opgesomd.

Op islamitische sites worden schijnbare tegenstrijdigheden gepresenteerd als argument dat de Bijbel in vergelijking met de Koran vervalst is. Maar er zijn veel ernstiger tegenstrijdigheden in de Koran.

Wat doen we met zulke "tegenstrijdigheden"?

Je kunt zeker alle tegenstrijdigheden op een of andere manier verklaren, maar sommige lijken er bij de haren uitgetrokken, nietwaar?

Laten we een voorbeeld nemen: het einde van Judas de verrader.

Matth. 27, 5 zegt dat hij zichzelf ophing.

In Handelingen 1:18 staat dat hij voorover viel en in tweeën brak.

Men zou dit kunnen verklaren door te zeggen dat het touw misschien brak toen het werd opgehangen, of dat het van het touw viel toen het werd doorgesneden en in tweeën brak.

Geen van beide klinkt bijzonder geloofwaardig, maar het had gekund.
Dergelijke verklaringen zijn echter verre van plausibel genoeg voor bijbelcritici.

Ik wil u een ervaring beschrijven en uitleggen waarom de Bijbel waar is, ondanks de schijnbare tegenstrijdigheden.

Vele jaren geleden werkte ik nog in Bonn.

Ik programmeerde daar in een programmeersysteem dat Delphi heette, en wisselde informatie uit met andere programmeurs via een internetnieuwsgroep. Zo'n nieuwsgroep is vergelijkbaar met een forum, waar je iets kunt schrijven en iemand anders daar schriftelijk op reageert. Dit leidt soms tot echte schriftelijke discussies.

Nu was mijn toenmalige baas een beetje bezorgd over veiligheidskwesties en stelde slechts één computer ter beschikking die gebruikt kon worden voor toegang tot het internet. Deze computer was niet verbonden met een andere computer in ons kantoor.
Dus als ik iets in de nieuwsgroep wilde lezen of een bericht wilde schrijven, moest ik mijn werkcomputer verlaten en naar een ander kantoor gaan, naar de internetcomputer.

Nu stelde iemand in de nieuwsgroep een vraag die ik gedeeltelijk kon beantwoorden.
Ik deed dat en schreef dat de rest van de oplossing te vinden was in de online help van Delphi (je kent dit misschien wel, een helpvenster opent met F1). Ik schreef ook dat ik geen toegang heb tot de online hulp hier op deze computer, wat waar was.

Even later kwam ik een superinteressante vraag tegen. Ik begon te antwoorden, maar toen had ik informatie nodig uit de online help van Delphi. Omdat deze vraag ook voor mij erg interessant was, ging ik naar mijn werkcomputer - in de andere kantoorkamer - waar ik aan het programmeren was, en zocht de online help op. Daarna kopieerde ik een tekstpassage uit de online help op een diskette en ging met de diskette terug naar de internetcomputer in de andere kamer en kopieerde deze tekst uit de online help in mijn antwoord.

Hoe ziet dit er nu uit voor iemand die meeleest in de nieuwsgroep?

Eerst zeg ik dat ik geen toegang heb tot de online help van Delphi en dan kopieer ik in een latere post een tekst uit de online help.

Dat is een tegenstrijdigheid. Heb ik gelogen? Nee. Maar daar lijkt het wel op.

Goedbedoelende mensen zouden kunnen aannemen dat ik een kabel heb aangelegd om toegang te krijgen tot het internet vanaf mijn werkcomputer. Maar dat is niet waar.

Het is moeilijk om er van buitenaf achter te komen wat er echt gebeurd is.
Alleen ik weet hoe ik deze tegenstrijdigheid moet oplossen, want ik was erbij. En nu weet jij het ook.

Als je naar je leven kijkt, zullen sommige handelingen zeker tegenstrijdig lijken voor buitenstaanders, omdat ze niet alle achtergronden kennen.

De Bijbel bericht onder andere over hoe mensen met God leven. En de Bijbel doet vaak verslag vanuit het gezichtspunt van een mens.

Naar mijn mening zou het uiterst vreemd zijn als sommige dingen niet tegenstrijdig zouden lijken. Je kunt niet altijd alle achtergrond van een gebeurtenis in een boek geven zodat alles altijd duidelijk is. Dat kan helemaal niet.

Met zoveel overgeleverde gebeurtenissen moeten er altijd enkele zijn die tegenstrijdig lijken en alleen kunnen worden opgelost door tamelijk onwaarschijnlijke verklaringen; net zo onwaarschijnlijk als ik vroeger met een diskette van de ene naar de andere computer rende om een vraag te beantwoorden.

Om de vraag "Is de Bijbel waar?" samen te vatten:

Gevolgen van de waarheid

Ik geloof dat niemand tot christen gemaakt kan worden door plausibele argumenten.

Ik had eens een student die mij bijles gaf en ik gaf hem een boek van Peter Hahne.
Hij vertelde me later dat het allemaal heel goed beargumenteerd was, maar dat deze argumentatie hem helemaal niet aansprak. Het maakte hem niet uit of het waar was of niet.

De tijdgeest dat effectiviteit belangrijker is dan waarheid is hier duidelijk.

Jezus sprak over zijn getuigenis van waarheid en in hem werd deze waarheid effectief. Hij leefde ook zijn prediking.

Misschien is mijn preek tot nu toe wat slechter uitgevallen in de vergelijking van waarheid en effectiviteit.
Doeltreffendheid is natuurlijk belangrijk. Een geloof zonder werkzaamheid (Jakobus 2:17) is op zichzelf dood en dus nutteloos.
Als je gelooft dat iets waar is en het niet leeft, heeft het geen zin.

Welke gevolgen heeft het voor ons dat wat God ons in de Bijbel vertelt waar is?

Als het waar is, dan kunnen we in principe op de Bijbel vertrouwen, ongeacht wat de tijdgeest of de mainstream over de Bijbel zegt.
Het is de moeite waard om er naar te leven.

Ik zou nu willen besluiten met het kort aanhalen en becommentariëren van enkele bijbelse passages over dit punt van "consistentie van de waarheid".

Psalm 86:11;"Leer mij, o Jahweh, uw weg; ik zal in uw waarheid wandelen; doe mijn hart uw naam vrezen. "

Het betekent dat Gods waarheid ook in ons leven moet doorschijnen en dat wij een leven van waarheid moeten leiden.

Jozua 24:14;"En vrees nu Jahweh en dien Hem in volmaaktheid en in waarheid".

De waarheid moet onze dienst en ons leven bepalen.

Soms wordt een conflict gezien tussen waarheid en liefde; dit is wat de Bijbel zegt.

Ef. 4:15;"maar de waarheid in liefde vasthoudend, willen wij in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, de Christus."

1.Joh. 3,18;"Kinderen, laten wij niet liefhebben in woord, noch in tong, maar in daad en in waarheid."

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om de waarheid te zeggen zonder te kwetsen, maar als we ons op één lijn stellen met Jezus, zullen we dit conflict altijd beter kunnen oplossen.
Jezus vertelde ook altijd de waarheid.

Joh. 4, 24;"God is een geest, en wie hem aanbidt moet aanbidden in geest en waarheid. "

Ook onze eredienst, en dat geldt ook voor onze zondagsdienst, moet door alle betrokkenen in geest en waarheid worden geleid.

En tenslotte een Psalmvers dat het belangrijkste gevolg van Gods waarheid samenvat:

Psalm 115, 1;" Niet aan ons, Jahweh, niet aan ons, maar aan uw naam geef eer, omwille van uw goedheid, omwille van uw waarheid!"

AMEN